Vítame Vás na našej stránke - krajčírsky salón Lucia.
Radi šijeme a tvoríme krásne vecičky, preto s láskou ušijeme šaty na každú príležitosť.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky webu www.satylucia.sk Prevádzkovateľom stránky www.satylucia.sk je:
Obchodné meno predávajúceho: Lucia Čurhová - krajčírsky salón LUCIA,
Miesto podnikania: Študentská 1445/8, 069 01 Snina
Adresa prevádzkarne: Strojárska 4031, 069 01 Snina
IČO: 40 117 065
DIČ: 1070 750 549
Bankové spojenie: SK81 0900 0000 0004 6453 2515
Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Humennom, číslo živnostenského registra: 709-4099
E-mail:
Telefónne číslo:0908 651 829
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
www.soi.sk

Článok I

Pojmy

Predávajúci: Lucia Čurhová - krajčírsky salón lucia, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom webu predáva Tovar

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom www.satylucia.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

Tovar: Všetok tovar, ktorý sa nachádza na www.satylucia.sk alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

Objednávka: úkon Spotrebiteľa, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar.

Cena: celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

Dopravné: cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky a pod.

VOP: tieto všeobecné obchodné podmienky

Článok II

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto VOP upravujú:
  • proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom
  • podmienky predaja a nákupu Tovaru
  • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami.

Článok III

Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho na www.satylucia.sk prostredníctvom telefónu:0908 651 829 alebo prostredníctvom e-mailu

2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené na webe pri tom-ktorom Tovare.

3. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom telefónu, alebo správou pri tovare.

4. Pri objednávkach, kde je predmetom zmluvy zhotovenie podľa osobitných požiadaviek zákazníka/výroby na mieru pri sortimente spoločenské šaty vyrobené na mieru a svadobné šaty vyrobené na mieru sa spotrebiteľ zaväzuje uhradiť vopred zálohovú platbu vo výške dohodnutej vopred na účet predávajúceho vedený v SLSP. číslo účtu: SK81 0900 0000 0004 64532515 Po prijatí zálohovej platby Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol v objednávke, nasledovné:

potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke
znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom.

5. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu.

6. Pri objednávkach, kde je predmetom zmluvy zhotovenie podľa osobitných požiadaviek zákazníka/výroby na mieru pri sortimente tovaru ušitého na mieru, spoločenské šaty vyrobené na mieru a svadobné šaty vyrobené na mieru je možné zrušiť objednávku do 24 hodín od odoslania objednávky spotrebiteľom. Zrušenie objednávky je potrebné vykonať emailom resp. telefonicky. E-mail:
Telefónne číslo:0908 651 829

7. V prípade, ak bola objednávka zrušená pred prijatím zálohy, objednávka sa stornuje.

8. Ak bola objednávka zrušená po prijatí zálohy, objednávka sa stornuje a záloha sa nevracia.

Článok IV

Platobné a dodacie podmienky

1. Všetky ceny Tovarov na stránke satylucia.sk sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

a) bankovým prevodom, alebo
b) priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho,
c) dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.

2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

3. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi vo vopred statovenej lehote od uhradenia Ceny Objednávky alebo do vopred dohodnutého termínu od uzavretia zmluvy.

6. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

7. Spotrebiteľ má možnosť si zvoliť osobné prevzatie tovaru v predajni. Pri osobnom prevzatí tovaru nie je k cene tovaru pripočítané Dopravné.

Článok V

Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese Strojárska 4031, 069 01 Snina alebo
b) e-mailom na adrese .

3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru.

5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený.

6. Nesmie byť použitý.

7. Nesmie byť nosený.

8. Tovar musí byť kompletný.

9. Tovaru nesmú byť odobrané visačky a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, obalom atď.

10. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

11. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru, nie inak s tovarom narábať či ho iným spôsobom užívať.

12. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov iba v prípade ak zistí výrobne chyby ,tovar je nepoužitý, niesu na ňom znaky používania a niesu odstranené vysačky.

13. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

14. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby od uzavretia objednávky do 24h. ak sa jej poskytovanie začalo, stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby Predavajúci nevráti spotrebiteľovi zaplatenú zálohu ,nakoľko si ju započíta ako zmluvnú pokutu.
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka,
c) predaj tovaru ,ktorý súvisí s predajom podľa špecifikácie spotrebiteľa tj. kúpy časti tovaru napr. metrového textilu, galantérie, ktorý sa znehodnotí napr. odstrihnutím požadovaného množstva a druhu tovaru. určenom výlučne spotrebiteľom.

Článok VI

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.

2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

Článok VII

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

1. Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať: či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,
či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

2. V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

3. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť a nebude spotrebiteľovi vrátena vopred zaplatená záloha.

4. Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: luciakulikova1983@gmail.com alebo poštou na adrese prevádzkarne Predávajúceho: Strojárska 4031, 069 01 Snina, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:

a) svoje identifikačné údaje,
b) údaje Predávajúceho,
c) opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,
d) popis vady Tovaru a
e) číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

6. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
b) znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
c) používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
d) zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy a úpravy, alebo pokus o opravu zákazníkom),
e) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
f) používanie v nevhodných podmienkach
g) neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
h) poškodenie tovaru počas prepravy tovaru
i) po uplynutí záručnej doby,
j) reklamovanie parametrov/rozmerov tovaru zadaných spotrebiteľom v objednávke v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka/výroby na mieru
k) poškodenie spôsobené zákazníkom, neodborná manipulácia s tovarom.

8. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

9. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

11. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

12. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

13. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

14. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

15. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

16. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

17. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

Článok VIII

Osobné údaje a ich ochrana

1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa potrebné na komunikáciu a za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas Spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

  • Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,
  • Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať,
  • Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

2. Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

3. Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

Článok IX

Alternatívne riešenie sporov

1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

3. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk

4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na:http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

5. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článok X

Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 7.72017